AVG privacyverklaring

Sugar Wellness, gevestigd aan Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.sugarwellness.nl Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle, Tel +31650872440

A.M.A. Tjeenk Willink is de Functionaris Gegevensbescherming van Sugar Wellness. Zij is te bereiken via info@sugarwellness.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Sugar Wellness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Sugar Wellness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënten om de diensten beter af te kunnen stemmen op de behoeftes van de cliënt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Sugar Wellness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het opbouwen van dossiers  van cliënten en cursisten, het maken van afspraken, versturen van producten en facturen, voor de organisatie van cursussen en het eventueel versturen van nieuwsbrieven.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sugar Wellness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sugar Wellness) tussen zit. Sugar Wellness gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Laptop met windows 10 en beveiligd met wachtwoord en wordt d.m.v. microsoft update voorzien van de nieuwste defender virusdefinities en os updates. Microsoft office 365 volledig pakket. Excel wordt gebruikt voor de boekhouding. Bestanden worden opgeslagen op eigen niet gedeelde microsoft onedrive behorend bij het office 365 pakket. Ze staan fysiek op de bovengenoemde laptop en in de microsoft onedrive cloud oplossing. Klantgegevens worden niet digitaal opgeslagen. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘papieren’ klantenbestand. Alleen de google Agenda wordt gebruikt voor het vastleggen van afspraken.

Email aan info@sugarwellness.nl komt binnen via Oxilion en wordt d.m.v. een forward naar tjeenkies@gmail.com verzonden. De mail wordt gelezen op de Windows 10 pc in office 365 Outlook, via de browser op gmail.com en op de met pincode en Fingerprint beveiligde Android smartphone middels de Gmail app

De website sugarwellness.nl wordt gehost door Oxilion en is bereikbaar via https. Daar worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De website heeft geen mogelijkheid om in te loggen voor klanten. Alleen beheerders kunnen hierop inloggen t.b.v. werkzaamheden en aanpassingen aan de website.

De beheerders van de bovengenoemde website zijn:

A.M.A. Tjeenk Willink (eigenaar)

G.R. Weiland (partner en tevens website developper)

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sugar Wellness bewaart al je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden nog 7 jaar na het laatste salonbezoek bewaard en daarna vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sugar Wellness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Sugar Wellness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sugar Wellness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sugarwellness.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Sugar Wellness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Sugar Wellness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sugarwellness.nl.

 

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en beveiligd opslaan:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Medische gegevens
– Burgerservicenummer (BSN)

 

 

Waarvoor hebben wij jouw persoonsgegevens nodig:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van producten, nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Scroll to Top